دوره آموزشی طراحی سایت (بوشهر) ... صادقی در بوشهر ... طراحی و توسعه با در بندر ...
بازتاب کنسرت رضا صادقی در بوشهر؛ تریبون هنر: ارتش مشکی پوشان به بوشهر رسید با استقبال هنردوستان، رضا صادقی یک روز دیگر در بوشهر می خواند کنسرت رضا شیرکانی لغو شد کنسرت رضا شیرکانی در بوشهر برگزار می شود